Obsah

Historie

Jak to všechno začalo?

 
O tom, kdy původní farní škola v Dolní Lukavici byla postavena letopisy i kroniky mlčí. Jen ústním podáním a letmými poznámkami bývalých učitelů je možno přibližně určit, kde v roce 1800 stála. Byla prý na tom samém místě, kde stojí nyní jednopatrová škola zděná, postavená v roce 1813.
Historie Historie Historie
Farní škola byla ze dřeva, malá a více chatrči než škole podobná. Měla jednu malou školní světnici se dvěma malými okny a jeden malý pokojík určený pro učitele k obývání a ke spaní. Ve škole se v roce 1800, a to pouze v zimě, vyučovalo 60-70 dítek. V učebně bylo pět dřevěných lavic, a tak dítka větším dílem při vyučování státi musela. V létě bylo ve třídě místa dost. Dítka se zabývala pasením dobytka, husí a koz a do školy nechodila. Takže, co se v zimě naučila, v létě na pastvě zase zapomněla.
 
Tato škola v roce 1806 tak zpustla, že stěny při zemi shnily a vypadly, že štětinatá ona zvířata, jak se často po návsi potulovala, do školy lezla, aniž by k tomu dveří vyhledávala. Tu se začalo o vystavení nové školy jednati. Pro učení dítek bylo nutno vyhledati náhradní místnost. Ta se našla u chalupníka Pekárka č.p. 2, kde se až do vystavení nové školy vyučovalo. Nová škola se počala stavěti v roce 1812. Na výstavbě se podíleli tři zedničtí mistři. Michal Havlíček stavěl od základů až po střechu. Stavba nové školy byla pro obec tak zajímavá, že o různé radily nebylo nouze. Nestavělo se podle předloženého plánu, mnohé se zjinačilo. Nakonec všichni svalovali vinu na mistra Havlíčka, že nejvíce chybil tím, že stavbu špatně založil a okna spodních pokojů byla o celý loket níže, než bylo v plánu uvedeno. Ze tří kamenných stupňů, které byly připraveny před vstupní dveře, se mohl použít jen jeden.

Pod tíhou kritiky mistr Havlíček odstoupil a stavbu převzal Petr Šťastný, též mistr zednický, který stačil vybudovat pouze vnitřní příčky. Stavbu dokončil zednický mistr Josef Stark, který provedl vnitřní i vnější omítky. Zajímavé je, že už tehdy chyběly peníze, a tak čtvrtou vnější stěnu, co do farské zahrady vedla, jen naostro ohodil, takže tak škola, když se od té strany viděla, více k stodole než ke škole se podobala.
 
Škola byla prostorná, jednopatrová. V přízemí byl byt pro učitele a v patře byly dvě prostorné místnosti pro vyučování dítek určené. Byly světlé, každá měla pět velkých oken tak, aby dítka pohodlně psáti a viděti mohla. V následujícím roce 1813 byla škola dostavěna a od velebného faráře Michala Štengla 10. září vysvěcena a dítka do školy uvedena. Patronem nové školy se stal majitel lukavického panství Bedřich Karel Josef hradbě ze Schönbornu (1781-1849). Učitelem na škole byl Jan levý, nar. 17. dubna 1782 a zemřel 9. ledna 1853. Na lukavické škole působil 44 let. Získal si pro svoji pracovitost a píli lásku všech osadníků, ale také i znamenité pochvaly svých představených. Na uprázdněnou školu lukavickou byl konzistoriálním dekretem od 1. února 1853 dosazen Jiří Štefl, bývalý podučitel při škole lukavické. Narodil se 5. ledna 1814 v Dolní Lukavici. Dítka vychovával 47 let. V roce 1881 odešel na odpočinek. Zemřel 20. listopadu1882. Po něm zastupoval řídícího učitele učitel Karel Hallas až do příchodu nově ustanoveného řídícího učitele Jana Rady dne 20. listopadu 1881.
 
Novou školu navštěvovaly děti z Dolní a Horní Lukavice, Lišic, Snopoušov, Krasavec, Vodokrt a Oseka. Již v roce se jednalo o vystavení filiální školy v Řenčích. To se však uskutečnilo až v roce 1829 a obce Vodokrty a Osek byly k Řenčskké škole přivtěleny. Tím také přestaly platit Lukavické škole školné (sobotáles). V roce 1874 dopisem slavné c.k. Okresní školní rady ze dne 4. září byla vyzvána místní školní rada, aby se postarala o rozšíření školní budovy o třetí třídu. Místní školní rada, poukazujíc na nedostatek peněžních prostředků za příčinou několika po sobě jdoucích neúrodných let, žádala o po shovění stavby této až na lepší a úrodnější léta. Najala prozatím světnici k vyučování nejmenších dítek v č.p. 55 od Antonína Šmeráka za roční činži 80 zlatých. Léta plynula a nová škola pomalu stárla. Až v roce 1884 byla postavena v Dolní Lukavici opět nová krásná velebnější škola důstojnější staré.
 
S využitím poznámek odborného učitele Františka Bastla.
                                                                                                        Ing. JaroslavKasl